نقاشیهای منوچهر توانفر
عنوان : پرتره عارف کامل مرحوم سید علی قاضی طباطبایی
تکنیک : مدادرنگی
ابعاد : ۴۶ × ۳۱
کلکسیون شخصی
«
»