نقاشیهای منوچهر توانفر
عنوان : خود نگاره
تکنیک : مدادرنگی
ابعاد : ۳۴ × ۳۰
کلکسیون شخصی
«
»